Tanıtım

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

YAŞLI BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

FİZYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

RADYOTERAPİ PROGRAMI

 

KURULUŞ

 

Yüksekokulumuz 1986 yılında Tıbbi Laboratuar Teknikleri programıyla, Antalya Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak Sağlık Programı adı altında eğitime başlamış 1990 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Meslek Yüksekokulumuz dört bölüm ve sekiz programla eğitim öğretime devam etmektedir.

 

Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler, öğrenim gördükleri alanda Sağlık Teknikeri unvanı ile Ön Lisans diploması almaktadırlar.

MİSYON

Toplumsal ve evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanan, etik ilkeler çerçevesinde gelişime açık ve alanının gelişimine katkı sağlayabilecek, temel sağlık hizmetleri alanında nitelikli ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

 

 


BÖLÜM

PROGRAM

I. ÖRGÜN ÖĞRETİM AÇILIŞ YILI

II. ÖRGÜN ÖĞRETİM AÇILIŞ YILI

TIBBİ HİZMETLER

VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ

 

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri

1986

2013

İlk Ve Acil Yardım

1997

2013

Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri

2002

2013

Diyaliz

 

1998

-

Tıbbi Dökümantasyon

Ve Sekreterlik

 

2014

2014

RADYOTERAPİ PROGRAMI

 

 

2021

 

 

TERAPİ ve REHABİLATASYON

BÖLÜMÜ

 

Fizyoterapi Teknikerliği

2010

2013

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK

HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

 

Çocuk Gelişimi

 

2011

2013

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

BÖLÜMÜ

 

Yaşlı Bakım

 

2006

2013

 

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

shmyoimg-2.jpg

Programın Tarihçesi: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, 1986 yılında yüksekokulumuz tarafından açılan ilk programdır. 2013 yılından itibaren II. öğretim programının da açılmasıyla nitelikli laboratuvar teknikerleri yetiştirmeye devam etmektedir.

Programın Amacı: Hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde doğruluk, netlik ve  tekrarlanabilirlik bakımından uygun ve güvenilir sonuçlar verebilen Laboratuar Teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği : Tıbbi Laboratuar Programının özellikleri ve prensipleri doğrultusunda öğrenciler konu ile ilgili teorik bilgileri almanın yanı sıra, eğitim-öğretimin 1. yılında öğretim elemanları gözetiminde multidisipliner öğrenci laboratuarlarında konu ile  ilgili uygulamaları yapar. Eğitim-öğretimin 2. yılında ise hastanelerin laboratuarlarında rotasyonlar halinde çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Öğrenciler, Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun olduktan sonra hastane, sağlık ocakları, poliklinikler ve özel tahlil laboratuarlarında çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

shmyoimg-4.jpg

Programın Tarihçesi: I.Örgün öğretime 1997-1998 eğitim-öğretim yılında; II. örgün öğretime 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

Programın Amacı: Bu programın amacı  hastaların/yaralıların acil müdahalesini yapabilecek ve hastaların/yaralıların hastaneye nakli süresince yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanaklarını sağlayabilecek nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği :

Sağlık sektörünün beklentileri ve gereksinimi doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik olan eğitimimiz süresince, öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkili iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmaya yönelik dersler verilmektedir. Çeşitli hastanelerin acil servislerinde, doğumhane, yoğun bakım ve ameliyathanelerinde, 112 acil yardım merkezlerinde yapılan uygulamalar ile öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Mezunlar kamu veya özel sektöre bağlı 112 istasyonları, hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde, 112 komuta kontrol merkezleri  ve tüm hastanelerin acil servislerinde çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

shmyoimg-3.jpg

Programın Tarihçesi: Diyaliz teknikerliği programı 1998 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Programın Amacı: Diyaliz merkezlerinde periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarının cihaza bağlanması, çıkarılması, takibi ve hastanın eğitilesi konularında bilgi sahibi olan diyaliz teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği : Eğitim öğretimin 1. ve 2. yarıyılında ağırlıklı olarak temel dersler 3. ve 4. yarıyılında ise ağırlıklı olarak mesleki dersler ve hastane uygulamaları sürdürülmektedir. Uygulamalar hastanelerin hemodiyaliz, periton diyalizi, organ nakli koordinatörlüğü ve servisi ile yoğun bakım, dahiliye, cerrahi, üroloji birimlerinde ve özel diyaliz merkezlerinde yürütülmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerin ve özel diyaliz merkezlerinin hemodiyaliz, periton diyalizi ve organ nakli merkezlerinde çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

shmyoimg-5.jpg

Programın Tarihçesi: 2002-2003 eğitim öğretim yılında I.örgün öğretim, 2013-2014 yılında II. örgün öğretim programları açılmıştır.

Programın Amacı:  İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak, hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir. 

Eğitimin İçeriği: Birinci ve ikinci yarıyıllarda ağırlıklı olarak mesleki teorik dersler, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ders içi uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenciler, hastanelerin Radyoloji Anabilim Dalı'nın çeşitli ünitelerinde (Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji gibi) uygulama yapmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Radyoloji Teknikerleri; devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

YAŞLI BAKIM PROGRAMI

shmyoimg-6.jpg

Programın Tarihçesi: 2006-2007 eğitim öğretim yılında I.örgün öğretime 2013-2014 eğitim öğretim yılında II.örgün öğretime başlanmıştır.

Programın Amacı: Programın temel amacı, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek, kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip sağlık teknikeri  yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği: Programdaki öğrencilere yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının gereksinimlerini karşılama becerisi kazandırabilmek, yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisini oluşturabilmek amaçlı düzenlenmiş teorik dersler verilmektedir. Dönem içi uygulamalar hastanede, huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Yaşlı Bakım Teknikerleri, hastanelerin geriatri servislerinde, Yaşlı Bakım Merkezlerinde, Huzurevlerinde, Bakımevlerinde, Palyatif Bakım ve Evde Bakım Birimlerinde çalışabilmektedirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

shmyoimg-7.jpg

Programın Tarihçesi: 2010-2011 yılında I.örgün öğretime; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında II. örgün öğretime başlamıştır.

Programın Amacı: Programın amacı, hastalara uygulanan fizik tedavi uygulamalarını, fizik tedavi hekimi ve fizyoterapist denetiminde yapabilecek yeterli donanıma sahip nitelikli fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği : Programda fizik tedavi yöntemleri ve prensipleri I-IV, Kineziyoloji ve Biyomekanik, Hidroterapi-Balneoterapi, Masaj,  Romatolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar gibi meslek derslerinin yanında anatomi, fizyoloji, temel bilgi teknolojileri, meslek etiği, enfeksiyon hastalıkları, güzel sanatlar gibi sosyal dersler ve  5İ temel  dersleri okutulmaktadır. Ders içi uygulamalar hastane, huzurevi, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri, yaşlı gündüz merkezleri ve evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Fizyoterapi teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin fizik tedavi ünitelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor/sağlık merkezleri, spor kulüplerinde, huzurevlerinde, kaplıca/termal tesislerinde vs. çalışabilir.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

shmyoimg-8.jpg

Programın Tarihçesi: 2014-2015 eğitim-öğretim yılında örgün öğretim ve II. örgün öğretim olarak eğitim öğretime başlanmıştır.

Programın Amacı: Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen nitelikli teknikerler yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Eğitim öğretimin 1. yılında ağırlıklı olarak temel dersler, 2. yılında ise ağırlıklı olarak mesleki dersler ve okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan uygulamalar sürdürülmektedir. Eğitim öğretim süreci çocuk gelişiminin temel kavramları, çocuk hakları, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, çocuklarla iletişim, aile eğitimi, öğrenme ve öğretme teknikleri, etkili sunum teknikleri, meslek etiği, çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlanması, çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında temel bilgi, ilk yardım, okulöncesi  eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi) planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme becerisini içermektedir. 

Ders içi uygulamalar kurum içerisinde ve çeşitli okul öncesi eğitim merkezlerinde yapılmaktadır. 

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

shmyoimg-9.jpg

Programın Tarihçesi: 2014-2015 eğitim öğretim yılında I. ve II. örgün öğretim programları açılmıştır.

Programın Amacı: Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği : Öğrencilere konuşma, dinleme, giyim, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, etkili diksiyon, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iş yazıları ve resmi yazışmaların yapılması ile ilgili teorik dersler verilmektedir. Uygulama derslerini ise hastanelerin ilgili birimlerinde yapmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler mesleklerinin gereği olarak çok iyi bilgisayar kullanma ve grafik, dizgi ve tasarım konularında bilgi sahibi olma amaçlı bilgisayar ve 10 parmak yazm teknikleri derslerini almaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Programın Kabul Koşulları:  Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

RADYOTERAPİ

shmyoimg-10.jpg

Radyoterapi Programı’nın amacı, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip, nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Programını farklı kılan en önemli etkenlerden biri de üstün teknik altyapısıdır. Akdeniz Üniversitesi, ülkemizin en önemli kanser tedavi merkezlerine sahiptir. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince alacakları temel ve branş dersleri neticesinde, mezun olduklarında; tedavi alanlarının belirlenmesi ve tedavi pozisyonunun ayarlanması, radyoterapi cihazının çalıştırılması ve kullanılması, tedavi görecek hastalara radyoterapi uygulanması ve tedavi süresince hastanın durumunun kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirebilecektir. Ayrıca, öğrencilerimize Akdeniz Üniversitesi hastanelerinde mesleki uygulama imkanına sahiptir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize “Radyoterapi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Bu programdan mezun Özel ya da devlet hastanelerinin ve tıp fakültelerinin Radyoterapi, Radyoloji ve Nükleer Tıp Bölümlerinde teşhis, tedavi ve planlama ünitelerinde çalışabilmektedirler.

Programın Kabul Koşulları:  Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

Adres:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Antalya / TÜRKİYE

Telefon: +90 242 227 45 36

Faks:  +90 242 227 45 40

e-posta: saghizmyo@akdeniz.edu.tr

shmyoimg-11.jpg

 

Eklenme tarihi :4.10.2022 15:28:23
Son güncelleme : 7.10.2022 14:40:48